Status van het alcoholbestuursreglement

Het alcoholbestuursreglement is volgens artikel 9 van de nieuwe Alcoholwet van 1 juli 2021 een voorwaarde voor het verkrijgen van een alcoholvergunning door paracommerciële rechtspersonen zoals dorps en buurthuizen. De gemeente toetst of het voorgelegde alcoholbestuursreglement voldoet aan de wet.


Volgens artikel 9 van de Alcoholwet moet het alcoholbestuursreglement waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden uit oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt.


Vastgelegd moet worden welke kwalificatienormen worden gesteld aan de
voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen om de eindverantwoordelijkheid te kunnen dragen tijdens het schenken van alcohol. Ook moet de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het alcoholbestuursreglement vastgelegd worden.


De paracommerciële rechtspersoon houdt een registratie bij van de barvrijwilligers die de voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Deze registratie of een afschrift daarvan is in de inrichting aanwezig.

Het alcoholbestuursreglement of een afschrift daarvan, is in de inrichting aanwezig.
Krachtens een algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud van het alcoholbestuursreglement.

 

Preambule


In overweging nemende dat:

rechtspersonen, geen BV of NV zijnde, met dorps of buurthuizen,   multifunctionele centra of sociaalculturele accommodaties op basis van de Alcoholwet dienen te beschikken over een alcoholbestuursreglement;
een rechtspersoon, geen BV of NV zijnde, met een dorps of buurthuis,
multifunctioneel centrum of sociaalculturele accommodatie waar ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt, dient te beschikken over een Alcoholvergunning (voor organisaties als bedoeld in artikel 4
Alcoholwet);
een alcoholbestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de accommodatie waarborgen; heeft het bestuur het volgende alcoholbestuursreglement ‘alcoholverstrekking voor dorps en buurthuizen, multifunctionele centra en andere sociaalculturele accommodaties vastgesteld’.

Paragraaf 1


Algemene bepalingen


Artikel 1 Begripsbepalingen

a. Alcoholhoudende dranken
Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b. Sociale Hygiëne

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de dorps en buurthuizen, multifunctionele centra en sociaalculturele accommodaties gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Alcoholwet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen, en van technische, bouwkundige en
ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c. Leidinggevenden

Het bestuur heeft twee personen aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van het dorps of buurthuis, multifunctioneel centrum of de sociaalculturele accommodatie. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de
uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie.

d. Barvrijwilliger

Een vrijwilliger, die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de accommodatie uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in
artikel 5 van dit bestuursreglement.


Artikel 2 Wettelijke bepalingen


Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke
bepalingen te worden nageleefd:

Op momenten dat in de accommodatie alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is er
altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die geïnstrueerd is overeenkomstig de in artikel 5 vastgelegde ‘instructie barvrijwilliger’.
Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

De verstrekker van alcohol dient bij de aspirantkoper de leeftijd vast te stellen, tenzij
betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen van 18 jaar en ouder is verboden wanneer deze bedoeld is voor personen jonger dan 18 jaar.

De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt en de
geldende leeftijdsgrenzen of leeftijdsgrens worden duidelijk zichtbaar en goed leesbaar in de accommodatie aangegeven.
Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras de aanwezigheid toe te laten van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert.

Het is verboden in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen dienst te doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen


Het bestuur stelt een alcoholbestuursreglement vast. Wijzigingen van het
alcoholbestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

Het alcoholbestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe Alcoholvergunning. De gemeente toetst het
alcoholbestuursreglement aan de Alcoholwet. Het alcoholbestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven Alcoholvergunning.

Wijzigingen van het alcoholbestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Indien een alcoholbestuursreglement is vastgesteld zónder de concrete noodzaak een nieuwe Alcoholvergunning aan te vragen, dan wordt het alcoholbestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.


Paragraaf 2

Sociaal Hygiënische bepalingen


Artikel 4 Openingstijden en schenktijden

1. De openingstijden van het dorps of buurthuis/multifunctioneel centrum zijn:

Afhankelijk van welke huurder van het gebouw gebruik maakt (Vitis Welzijn, Muziekvereniging St. Gregorius, Katholieke Bond van Ouderen, Katholiek Vrouwengilde, Bridgeclub t Heultje), of er feesten, recepties, uitvaarten, optredens of voorstellingen zijn: alle dagen van de week, tussen
08.00 uur s morgens en 01.00 uur s nachts.


2. Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken:

Tijdens feesten/recepties/uitvaarten/jubilea die door of in de Kastanjehof worden georganiseerd
Tijdens en na optredens van muziek, theater, cabaret e.d. gefaciliteerd door en in de Kastanjehof. Na afloop van lezingen e.d. georganiseerd door of in de Kastanjehof. Na afloop van de repetities van muziekvereniging St. Gregorius, huurder van de Kastanjehof, op donderdagavond
Tijdens en na bijeenkomsten van KVG, KBO, Bridgeclub t Heultje, huurders van Kastanjehof


Artikel 5 Kwalificatienormen en instructie ‘barvrijwilliger’

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

Barvrijwilligers:

zijn tenminste 18 jaar oud,

zijn geïnstrueerd overeenkomstig de bijgevoegde instructie ‘barvrijwilliger’;

staan als zodanig bij de organisatie geregistreerd op een lijst.


Het bestuur en/of de leidinggevenden genoemd op de vergunning geven de huidige en nieuwe vrijwilligers een korte instructie:

over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan worden
bevorderd;
over de huis en gedragsregels, conform het gestelde in artikel 6, en de sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

Aan de vrijwilligers wordt dit alcoholbestuursreglement en deze barinstructie versterkt.

In de accommodatie is een inzageexemplaar beschikbaar voor vrijwilligers van het cursusboek Sociale Hygiëne van de SVHuitgeverij. Hetzelfde geldt voor uitgaven van brancheorganisaties met informatie over aspecten van de alcoholwetgeving. Het bestuur wijst de vrijwilligers op de inhoud van, en de mogelijkheid om, de cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te volgen via de website van de Vrijwilligersacademie: http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/

Artikel 6 Huis
en gedragsregels

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de accommodatie.
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
Het bestuur maakt afspraken met leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 2) omtrent het drinken van alcohol gedurende hun bardienst.


Artikel 7 Voorlichting

Dit reglement en de lijst van geïnstrueerde barvrijwilligers (artikel 5) worden goed zichtbaar in de accommodatie opgehangen.

Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.

Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Artikel 8 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
Conform de Alcoholwet zijn het bestuur en de leidinggevenden belast met de algemene
leiding over de accommodatie. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.

Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur
brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

Een ieder kan klachten over de overtreding(en) van de Alcoholwet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.


Datum: 8 december 2021


Namens het bestuur van het dorps of buurthuis/multifunctioneel centrum te Kwintsheul


Naam (voorzitter): P. JolingWiegersma