Stichting Dorpshuis Kwintsheul – Kastanjehof

 

Jaarverslag 2021

 

Algemeen

Als gevolg van de voortdurende corona-pandemie was 2021 wederom geen gemakkelijk jaar voor de Kastanjehof. Op basis van de afgekondigde maatregelen waren de mogelijkheden tot het ontplooien van activiteiten, het houden van bijeenkomsten, feesten e.d. voor de zomer zeer beperkt. Deze periode van gedwongen inactiviteit is aangewend om na te denken over (nieuwe) activiteiten wanneer de mogelijkheden daartoe zich weer zouden aandienen. Ook is deze pauze benut om extra aandacht te geven aan de inrichting van het gebouw.

Rond de zomer is met nieuw elan een begin gemaakt met een aantal deels nieuwe activiteiten (terras, muziekmiddagen, vrijdagmorgenkoffie, kledingbeurs, filmhuis etc.) De respons hierop gaf volop motivatie verder te bouwen aan de hernieuwde dynamiek van de Kastanjehof.

Aan het eind van 2021 echter leidde een nieuwe golf van het virus, met bijbehorende maatregelen inclusief een gedeeltelijke lockdown, tot een volgende periode waarin we noodgedwongen moesten afzien van activiteit. Hopelijk zal die periode van korte duur zijn.

Financieel gezien heeft de Kastanjehof het jaar kunnen afsluiten met een ruim positief saldo. Dit is te danken aan de solide basis die door onze vaste huurders wordt gelegd, aan de steun van rijk en gemeente om de coronaperiode door te komen, en aan een groot aantal maatregelen waardoor we de kosteneffectiviteit konden verhogen.

 

Bestuur

Begin 2021 bestond het bestuur tijdelijk uit acht personen: Piety Joling als voorzitter, Steef van der Wilk , Rob Schraven, Loek Broch, Sander Hoogendoorn, Jose Batist, Peter Barendse en Willem van Winden.

Op 11 februari werd, na een bestuursperiode van ruim zes jaar, afscheid genomen van Steef van der Wilk.

Op 9 september hebben we met een receptie en een etentje afscheid genomen van penningmeester/secretaris Rob Schraven. Voor zijn ruim 20-jarige inzet voor de Kastanjehof kreeg Rob bij deze gelegenheid de Westland Stek van de Gemeente Westland uitgereikt door wethouder Piet Vreugdenhil. Vanaf begin 2021 is Peter Barendse belast met het penningmeesterschap, vanaf 11 februari is Willem van Winden secretaris van het bestuur.

Halverwege het jaar kondigde Piety Joling aan het voorzitterschap en tevens het lidmaatschap van het bestuur te willen beëindigen met ingang van 2022.

 

 

Huurders

De Kastanjehof mag zich gelukkig prijzen met een aantal vaste huurders, die ook in tijden van corona bereid zijn hun volledige huur te betalen. Dit zijn: Katholieke Bond van Ouderen (KBO), Katholiek Vrouwengilde (KVG), Vitis Welzijn, en Bridgeclub ’t Heultje.

Sinds 1 september 2021 mogen we ook Muziekvereniging St. Gregorius tot onze vaste huurders rekenen. Omdat de vereniging niet langer gebruik kon maken van de Andreashof zocht men een vervangende repetitieruimte. Na een aantal besprekingen in goede sfeer werd op 25 juni de huurovereenkomst getekend tijdens een persmoment. In kader van deze nieuwe huurovereenkomst zijn een aantal noodzakelijke aanpassingen aan gebouw en inrichting (akoestiek, opbergruimte, verlichting etc.) uitgevoerd. Gemeente Westland bleek bereid de kosten hiervan voor haar rekening te nemen.

Ondertekening van het huurcontract met St. Gregorius op 25 juni 2021

 

Activiteiten

Om tijdens de gedwongen stilte van de coronaperiode toch wat inkomsten te genereren, heeft het bestuur half februari, tijdens een strenge vorstperiode , een koek en zopie ingericht aan de doorgaande schaatsroute over de Lange Watering. Penningmeester Peter Barendse stelde hiervoor zijn boot ter beschikking.

Op Koningsdag was De Kastanjehof een van de deelnemende adressen tijdens een georganiseerde wandeltocht (“Support your locals”) door de omgeving.

Tijdens de zomer heeft de Kastanjehof driemaal een terrasvoorziening aan de achterzijde van het gebouw opengesteld. Hiervoor zijn een aantal voorzieningen aangeschaft (strandvlaggen, banier, e.d.). Het succes van het terras en navenant de omzet,  bleek beperkt, ook omdat het weer niet altijd goed meewerkte.

Na de zomer zijn op 4 zondagmiddagen onder de titel Lazy Sunday Hours muziekoptredens georganiseerd. Dit betrof met name lokale (cover)bands en één Open podium met diverse artiesten. De belangstelling was redelijk tot goed, de sfeer heel gezellig. Helaas moesten de optredens van 28 november, 12 en 19 december worden geannuleerd.

Eenzelfde lot was het Filmhuis beschoren. Met veel enthousiasme en veel nieuwe vrijwilligers is dit initiatief in het najaar in de benen geholpen, naar analogie van (en in overleg met) het Wateringse Filmhuis in de Hofboerderij. Van de 3 geplande voorstellingen dit najaar moest  helaas de voorstelling in december worden gecanceld. We hopen op betere tijden in 2022.

Tijdens en na de zomer is op de eerste vrijdagmorgen van de maand een zgn. vrijdagmorgenkoffie georganiseerd, onder het motto ‘Een tegen eenzaamheid’. Omdat deze activiteit past in de door de gemeente onder dit motto gevoerde campagne, konden we gebruik maken van de subsidie die gemeente Westland hiervoor beschikbaar stelt.

Op 1 en 2 oktober is wederom een tweedaagse kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. Deze heeft 117 bezoekers getrokken en een omzet van 1325 euro gehaald.

 

Gebouw en inrichting

De gedwongen pauze die corona ons oplegde wat activiteiten betreft, hebben we benut door aan gebouw en inrichting een aantal verbeteringen door te voeren. Zo is er op diverse plekken, met name in de grote zaal, nieuw behang aangebracht. De verlichting is aangepast, naar wens van Muziekvereniging St. Gregorius, maar ook zodat ermee gevarieerd kan worden, afhankelijk van welke sfeer op een bepaald moment gewenst is. Boven de bar is in het najaar een zgn. sfeermeubel aangebracht, wat bij velen in de smaak valt. Fonds 1818 heeft een deel van de hiermee gepaard gaande kosten voor haar rekening genomen. Aan een wandschildering op de tussenwand in de grote zaal wordt op dit moment gewerkt. Naar verwachting wordt die begin 2022 opgeleverd.

Lekkages van hemelwater in het gebouw zijn deels maar nog niet geheel opgelost. Aan de buitenzijde is op diverse plekken noodzakelijk schilderwerk uitgevoerd. Op de bar is een koffieapparaat geplaatst zodat we bezoekers nu ook espresso, cappuccino e.d. kunnen aanbieden. Tevens is begin 2021 een nieuw kassasysteem geïnstalleerd.

 

Personeel

In het verslagjaar kregen we op het personele vlak tegenslag te verwerken. Een van onze vaste krachten kampte met ernstige klachten die in eerste instantie niet goed konden worden gediagnosticeerd. Inmiddels is er meer duidelijk, maar de weg naar herstel lijkt nog lang. In het najaar moest onze bedrijfsleidster voor een operatie worden opgenomen in het ziekenhuis. Voor de rest van het jaar was zij uit de running. De hoop is wel dat zij in 2022 haar taak weer kan oppakken. Om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren en door te kunnen draaien is een beroep gedaan op het overig personeel, de vrijwilligers en ook op de bestuursleden. Heuglijk feit om te vermelden is dat zich een aantal nieuwe vrijwilligers heeft aangemeld.

In de laatste bestuursvergadering van 2021 is besloten de personeelsleden een structurele loonsverhoging aan te bieden, na jaren van status quo.

 

Financiën

We kunnen met gepaste trots melden dat 2021 positief is afgesloten. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat dat resultaat grotendeels te danken is aan de bijdrage van rijk en gemeente aan bedrijven die verliezen leden als gevolg van de coronamaatregelen. Daarnaast zijn er een aantal maatregelen genomen om de kosteneffectiviteit te verhogen.

  • De energiehuishouding is doorgelicht: de rekening van Westland Infra (vastrecht) en Vattenfall (levering) zijn naar beneden bijgesteld.
  • Er is met succes bezwaar gemaakt tegen de WOZ-belasting. Deze is naar beneden bijgesteld en over de laatste 5 jaar heeft teruggave plaatsgevonden.
  • De boekhouding, de jaarrekening en de BTW-aangiften, voorheen neergelegd bij een boekhoudbureau, zijn in eigen hand genomen, waardoor een aanzienlijke besparing kon worden bereikt.
  • Het boekhoudprogramma E-boekhouden is geïnstalleerd.
  • Er is een nieuw kassasysteem geïnstalleerd. De medewerkers zijn geïnstrueerd in het gebruik ervan. Voordeel is dat de BTW-boekhouding nu grotendeels is geautomatiseerd.
  • Deelname aan de Rabo Clubsupport actie leverde een bedrag van € 1140,-
  • De vrienden van de Kastanjehof brachten in 2021 totaal bijna € 5.000,- bij elkaar.

Gezien het positief saldo is unaniem besloten in de bestuursvergadering van 2 december om het personeel een loonsverhoging toe te kennen met ingang van het nieuwe jaar. Ook is een voorziening getroffen voor toekomstig onderhoud en mogelijke terugbetaling van coronasteun.

PR en communicatie

Om bekendheid te geven aan de activiteiten en het programma van de Kastanjehof is, als in eerdere jaren, gebruik gemaakt van de social media (Facebook, Instagram) en van de lokale pers (met name Het Hele Westland). Tevens hebben we hiervoor ons eigen kanaal in de vorm van de Vriendenbrief die op gezette tijden naar de 200 betalende vrienden wordt gestuurd. Daarnaast is de voorzitter in september door WOS-radio geïnterviewd in kader van onze deelname aan ‘Een tegen eenzaamheid’. Aan de ondertekening van de huurovereenkomst met Muziekvereniging St. Gregorius is door de lokale/regionale pers aandacht besteed (incl. foto). De eigen website wordt zeer regelmatig geactualiseerd. Daarnaast wordt aandacht voor onze activiteiten gegenereerd door middel van een banner in een metalen frame naast het gebouw, banners op de middenberm van de Kerkstraat, plakkaten bij lokale ondernemers en tussentijdse gerichte nieuwsbrieven voor allerlei specifieke doelgroepen (zondag muziekmiddag, filmhuis, etc.)

 

Kwintsheul, maart 2022,

Bestuur Stichting Dorpshuis Kastanjehof