Stichting Dorpshuis Kwintsheul – Kastanjehof

Algemeen

Na de harde lockdown van december 2021 werden de coronamaatregelen in januari en februari langzaamaan versoepeld, totdat in maart 2022 de laatste maatregelen vervielen. Vervolgens konden de activiteiten in de Kastanjehof en het daarbij behorende PR-offensief weer volop gaan draaien. Met name de programmering van de muziekmiddagen op zondag (Lazy Sunday Hours) hield echter nog tot de zomer last van het coronavirus, doordat veel optredens wegens ziekte moesten worden afgelast of uitgesteld. Ook het afscheid van de voorzitter Piety Joling moest vanwege corona herhaalde malen worden uitgesteld. Dit afscheid heeft uiteindelijk op 19 maart plaatsgevonden.

Financieel gezien heeft de Kastanjehof het jaar kunnen afsluiten met een ruim positief saldo. Dit is te danken aan de solide basis die door onze vrienden en vaste huurders wordt gelegd, aan de steun van rijk en gemeente om de coronaperiode door te komen, en aan een groot aantal maatregelen waardoor we de kosteneffectiviteit konden verhogen.

De mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne torenhoge inflatie en energieprijzen zullen komende tijd een extra beroep op onze financiële weerbaarheid betekenen.

 

Bestuur

Het jaar werd gestart met een bestuur van vijf personen, Loek Broch, Sander Hoogendoorn, Jose Batist, Peter Barendse (penningmeester) en Willem van Winden (secretaris). Door het vertrek van Pîety Joling eind 2021 was er een vacature van voorzitter, die in februari tijdelijk werd vervuld door Sjef Noordermeer. Hij bleek bereid als interim-voorzitter op te treden, in ieder geval voor de periode van één jaar, of tot een nieuwe vaste voorzitter is gevonden. Sjef woont in Poeldijk, maar is afkomstig uit Kwintsheul, en kent de Kastanjehof zeer goed. In februari en maart heeft Mariska Zwinkels als aspirant-bestuurslid met het bestuur meegedraaid, maar vervolgens besloten niet tot het bestuur toe te treden.

In november kondigden José Batist en Sander Hoogendoorn aan hun bestuurslidmaatschap na één termijn (4 jaar) te willen beëindigen. Zij blijven beiden wel actief voor de Kastanjehof. Hopelijk kan het bestuur in 2023 weer op volle sterkte draaien.

 

Huurders

De Kastanjehof mag zich gelukkig prijzen met een aantal vaste huurders, die ook in tijden van corona bereid zijn hun volledige huur te betalen en daarmee de solide basis onder het voortbestaan van de Kastanjehof hebben gelegd. Dit zijn: de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), het Katholiek Vrouwengilde (KVG), Vitis Welzijn, koor Memento, Bridgeclub ’t Heultje en Muziekvereniging St. Gregorius. De Muziekvereniging heeft tijdens de evaluatie van het eerste jaar in de Kastanjehof aangegeven erg blij te zijn met haar plek in het dorpshuis.

Op 31 mei hebben we tijdens een bijeenkomst met alle vaste huurders de prijsverhoging van de consumpties en van de huur besproken. Tevens hadden de huurders de gelegenheid wensen, klachten, op- en aanmerkingen op tafel te leggen.

 

Activiteiten

Zoals gemeld ondervond de programmering van de muziekmiddagen onder de titel Lazy Sunday Hours met name voor de zomer veel hinder van het coronavirus. Door ziekmeldingen konden een aantal optredens geen doorgang vinden. Na de zomer verliep dit een stuk voorspoediger. De geplande optredens konden allemaal doorgaan en werden goed tot zeer goed bezocht, met name het Open Podium in november.

Ook het Filmhuis kan terugkijken op een redelijk succesvol 2022, na versoepeling van de coronamaatregelen. Er zijn in totaal 9 films vertoond. Programmering en barbezetting zijn in handen van een enthousiast team van vrijwilligers.

De eerste vrijdagmorgen van de maand, waarop een zgn. vrijdagmorgenkoffie wordt georganiseerd, onder het motto ‘Een tegen eenzaamheid’, heeft inmiddels een vaste en geliefde plek op de agenda gekregen Omdat deze activiteit past in de door de gemeente onder dit motto gevoerde campagne, kunnen we gebruik maken van de subsidie die gemeente Westland hiervoor beschikbaar stelt.

In maart verzorgde Kastanjehof de catering bij de drukbezochte afscheidsreceptie van twee Heulse huisartsen. Deze vond plaats in de Andreaskerk.

Tijdens de week van 4 en 5 mei zijn een aantal activiteiten georganiseerd die op ruime aandacht vanuit de Heulse gemeenschap konden rekenen. In samenwerking met de Historische Vereniging Wateringen Kwintsheul is een tentoonstelling ingericht met beeld- en informatiemateriaal over de periode van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in Wateringen en Kwintsheul. De Dodenherdenking is op gepaste wijze gevierd mmv St. Gregorius en kranslegging door de 95-jarige Heulenaar Jan Hersbach. Met steun van de Oranjevereniging was er op 5 mei een pubquiz met ‘Bevrijding’ als thema. Op 6 mei had het Filmhuis een toepasselijke film geprogrammeerd.

In september maakte Kastanjehof onderdeel uit van de Open Atelier Route Wateringen Kwintsheul. Zij bood gelegenheid aan kunstenaars die niet thuis konden of wilden exposeren, om hun werk in de grote en kleine zaal tentoon te stellen. Op deze manier maakten ook veel mensen die niet eerder in Kastanjehof waren geweest, kennis met het gebouw en mogelijkheden.

Op 24 september is, in samenwerking met Vitis Welzijn, een Burendag georganiseerd, bestaande uit een ontbijt aan lange tafels. De belangstelling en het enthousiasme waren groot.

In november was er een succesvolle wijnproeverij mmv Wijnhandel Van Schie.

Op zaterdagmiddag 26 november verzorgde toneelgezelschap The Outcast een voorstelling van een stuk van Gerrit Komrij, “Het kroost van Aagt Morsebel”. De belangstelling hiervoor was redelijk.

Op 11 december trad het Oeral Kozakken koor op met begeleiding van een Oekraïens ensemble. Met ca 80 betalende bezoekers kan dit een geslaagd optreden worden genoemd.

Op 1 en 2 oktober is wederom een tweedaagse kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. Deze heeft een groot aantal bezoekers getrokken en een omzet van 1325 euro gehaald.


Geslaagd optreden van het Oeral Kozakkenkoor met begeleiding van een Oekraiens ensemble

 

Gebouw en inrichting

Het eind 2021 geïnstalleerde sfeermeubel boven de bar roept positieve reacties op. De wandschildering op de scheidingswand tussen grote en kleine zaal werd in het vroege voorjaar voltooid. Op de muur ertegenover zijn een aantal aan de druiventeelt gerelateerde termen in de streektaal aangebracht. De sponsors van de wandschildering en -bekleding zijn voor de zomer uitgenodigd voor een officiële opening van wat sindsdien de Druivenzaal wordt genoemd.

Verdere ingrepen en activiteiten in en rondom het gebouw:

  • De hemelwaterafvoer is vernieuwd (financiering door de gemeente Westland).
  • Er is een beveiligingscamerasysteem aangeschaft en geïnstalleerd.
  • Er is opdracht gegeven voor de bouw van een koelcel bij de keuken (financiering door Fonds1818)

 

Personeel

Najaar 2021 moest de bedrijfsleidster voor een ingrijpende operatie in het ziekenhuis worden opgenomen. In het voorjaar van 2022 heeft zij geleidelijk aan al haar taken weer opgepakt. In de tussentijd werden de werkzaamheden zoveel mogelijk door vrijwilligers en (ex) bestuursleden opgepakt. In oktober is de bedrijfsleidster officieel met pensioen gegaan, maar zij heeft aangegeven bereid te zijn nog tot april 2023 voor Kastanjehof te werken, en een mogelijke opvolger in te werken. In december is een wervingsadvertentie voor een nieuwe bedrijfsleider geplaatst. Hopelijk leidt dit in het komende jaar tot een spoedige aanstelling.

Op 21 januari was er voor personeel en vrijwilligers een cursus reanimatie door een gecertificeerd ambulance verpleegkundige.

Op 7 februari is voor personeel en vrijwilligers een horeca- en koffiecursus (leren omgaan met het nieuwe koffieapparaat) georganiseerd.

Op 9 juli was er een uitje van personeel, vrijwilligers en bestuur.

 

Financiën

We kunnen inmiddels spreken van een opgaande lijn: wederom is 2022 ruim met zwarte cijfers afgesloten. Voor een deel was dat resultaat te danken aan de bijdrage van rijk en gemeente aan bedrijven in kader van de coronamaatregelen. Voor een ander belangrijk deel zijn we dank verschuldigd aan de solide basis die door onze vaste huurders wordt gelegd. Daarnaast nemen we voortdurend maatregelen om de kosteneffectiviteit te verhogen. Maar het is ook een feit dat het aantal activiteiten en de dynamiek in de Kastanjehof, en daarmee de financiële weerbaarheid, toenemen.

  • Deelname aan de Rabo Clubsupport actie leverde dit jaar een bedrag van 1835 euro op.
  • De vrienden van de Kastanjehof brachten in 2021 totaal ruim € 4.000,- bij elkaar.

Gezien het positief saldo is wederom unaniem besloten in de bestuursvergadering van 5 december om het personeel een loonsverhoging toe te kennen met ingang van het nieuwe jaar.

 

PR en communicatie

Om bekendheid te geven aan de activiteiten en het programma van de Kastanjehof is, als in eerdere jaren, gebruik gemaakt van de social media (Facebook, Instagram) en van de lokale pers (met name Het Hele Westland). Tevens hebben we hiervoor ons eigen kanaal in de vorm van de Vriendenbrief die op gezette tijden naar de 200 betalende vrienden wordt gestuurd. De eigen website wordt zeer regelmatig geactualiseerd. Daarnaast wordt aandacht voor onze activiteiten gegenereerd door middel van een banner in een metalen frame naast het gebouw, banners op de middenberm van de Kerkstraat, plakkaten bij lokale ondernemers en tussentijdse gerichte nieuwsbrieven voor allerlei specifieke doelgroepen (zondag muziekmiddag, filmhuis, etc.)