Stichting Dorpshuis Kwintsheul Kastanjehof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Dorpshuis Kwintsheul Kastanjehof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.


Als Stichting Dorpshuis Kwintsheul Kastanjehof zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Stichting Dorpshuis Kwintsheul Kastanjehof
Kerkstraat 43 A,
2295 LB Kwintsheul
beheer@partycentrum-kastanjehof.nl
06-31978747


WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Dorpshuis Kwintsheul Kastanjehof verwerkt
ten behoeve van de volgende doeleinden:
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Het beantwoorden van mails en telefoon.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
– E-mailadres;
Telefoonnummer;


VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Te denken valt hierbij aan:
Het verzorgen van de internet omgeving van onze website;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader
van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming
voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.


BEWAARTERMIJN
Stichting Dorpshuis Kwintsheul Kastanjehof bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is
vereist.
BEVEILIGING


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Stichting Dorpshuis Kwintsheul Kastanjehof van uw
gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy
bescherming.